இடுகைகள்

இணையத் தமிழ்ப்பயிற்சி முன்பதிவுப் படிவம்

இணையத் தமிழ்ப் பயிற்சி முகாம் - அழைப்பிதழ்

இணையத் தமிழ்ப் பயிற்சி முகாமில் பங்குபெற அழைப்பு

புதுக்கோட்டை கணினித் தமிழ்ச்சங்கம் நடத்தும் நான்காவது “இணையத் தமிழ்ப்பயிற்சி முகாம்” வருக! வருக!!