இண்டென்பர்க் அதானிக்கு அனுப்பிய 83கேள்விகள் (தமிழ் மொழிபெயர்ப்புடன்)


Questionnaire sent by Hindenburg to Adani:

A system is broken when corporate behemoths like #Adani Group seem able run an intricate fraud in broad daylight and when ordinary citizens are terrified to speak out against those who use their power and wealth to suppress criticism.

We hope this report marks the beginning of a change.

Given Gautam Adani’s claims to welcome criticism and embrace transparency, we hope the Adani Group will be pleased to answer the following questions:

#ஹிண்டன்பேர்க் அதானிக்கு அனுப்பிய கேள்வித்தாள்- #அதானி குழுமம் போன்ற கார்ப்பரேட்கள் பட்டப்பகலில் ஒரு சிக்கலான மோசடியை நடத்துவதாகத் தோன்றும்போதும், சாதாரண குடிமக்கள் தங்கள் அதிகாரம், செல்வத்தை பயன்படுத்தி விமர்சனங்களை அடக்குபவர்களுக்கு எதிராகப் பேசுவதற்குப் பயப்படும்போதும் ஒரு அமைப்பு உடைந்துவிடுகிறது. இந்த அறிக்கை மாற்றத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது என்று நம்புகிறோம்.

கௌதம் அதானியின் விமர்சனங்களை வரவேற்பதற்கும் வெளிப்படைத் தன்மையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும், பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க அதானி குழுமம் மகிழ்ச்சியடையும் என்று நம்புகிறோம்:

------------------------------------------------------------

1. Gautam Adani’s younger brother, Rajesh Adani, was accused by the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) of playing a central role in a diamond trading import/export scheme around 2004-2005. He was subsequently arrested twice over allegations of customs tax evasion, forging import documentation and illegal coal imports. Given his history, why was he subsequently promoted to serve as Managing Director at the Adani Group?

2. Gautam Adani’s brother-in-law, Samir Vora, was accused by the DRI of being a ringleader of a diamond trading scam and of repeatedly making false statements to regulators. Given his history, why was he subsequently promoted to Executive Director of the critical Adani Australia division?

3. As part of the DRI investigation into over-invoicing of power imports, Adani claimed that Vinod Adani was “not at all having any involvement in any Adani Group of companies”, except as shareholder. Despite this claim, a pre-IPO prospectus for Adani Power from 2009 detailed that Vinod was director of at least 6 Adani Group companies. Were Adani’s original statements about Vinod, made to regulators, false?

4. What has been the full extent of Vinod Adani’s role in the Adani Group to date, including all roles on deals and entities that have transacted with the Adani Group?

5. Mauritius-based entities like APMS Investment Fund, Cresta Fund, LTS Investment Fund, Elara India Opportunities Fund, and Opal Investments collectively and almost exclusively hold shares in Adani-listed companies, totaling almost U.S. $8 billion. Given that these entities are key public shareholders in Adani, what is the original source of funds for their investments in Adani companies?

6. Recent right-to-information requests confirm that SEBI is investigating Adani’s foreign fund stock ownership. Can Adani confirm that this investigation is ongoing and provide details on the status of that investigation?

7. What information has been provided thus far as part of any investigations, and to which regulators?

Entities associated with Monterosa Investment Holdings collectively own at least U.S. $4.5 billion in concentrated holdings of Adani Stock. Monterosa’s CEO served as director in 3 companies alongside fugitive diamond merchant Jatin Mehta, whose son is married to Vinod Adani’s daughter. What is the full extent of the relationship between Monterosa, its funds, and the Adani family?

8. What is the extent of the Adani Group Companies, and any Vinod Adani related entities’ dealings with Jatin Mehta?

9. A once-related party entity of Adani called Gudami International, headed by close Adani associate Chang Chung-Ling, invested heavily in one of the Monterosa funds that allocated to Adani Enterprises and Adani Power. Monterosa entities continue as key Mauritius shareholders in Adani companies. What is Adani’s explanation for this large, concentrated investment into Adani listed companies by a related-party entity?

10. What was the original source of funds for each of the Monterosa funds and their investments in Adani?

11. A former trader for Elara, a firm with almost $3 billion in concentrated holdings of Adani shares, including a fund that is 99% concentrated in shares of Adani, told us that it is obvious that Adani controls the shares. He added that the structure of the funds is intentionally designed to conceal their beneficial ownership. How does Adani respond?

12. Leaked emails show that the CEO of Elara had dealings with notorious stock manipulator Dharmesh Doshi, partner of Ketan Parekh, even after Doshi became a fugitive for his alleged manipulation activity. How does Adani respond to this relationship, given that Elara is one of the largest “public” holders of shares of Adani?

13. What was the original source of funds for the Elara funds and their investments in Adani?

Adani has worked extensively with international incorporation firm Amicorp, which has established at least 7 of its promoter entities, at least 17 offshore shells and entities associated with Vinod Adani, and at least 3 Mauritius-based offshore shareholders of Adani stock. Amicorp played a key role in the 1MDB international fraud scandal, according to the book Billion Dollar Whale and U.S. legal case files, along with files from the Malaysian anti-corruption commission. Why has Adani continued to work closely with Amicorp despite its proximity to a major international fraud and money laundering scandal?

14. New Leaina is a Cyprus-based investment firm, which held ~95% of its holdings in shares of Adani listed companies, consisting of over U.S. $420 million. The entity is operated by Amicorp. What was the original source of funds for New Leaina and its investments in Adani?

15. Opal Investment Private Ltd. is the largest claimed independent holder of shares of Adani Power, with 4.69% of the company (representing ~19% of the float). It was formed on the same day, in the same jurisdiction (Mauritius) by the same small incorporation firm (Trustlink) as an entity associated with Vinod Adani. How does Adani explain this?

16. What was the original source of funds for Opal and its investments in Adani?

17. Trustlink’s CEO touts its close relationship with Adani. The same Trustlink CEO was previously alleged by the DRI to have been involved in a fraud using shell companies with Adani. What are the full details of Trustlink’s CEO’s dealings with the Adani Group, including those detailed in the DRI investigative records?

18. The above-named offshore entities holding concentrated positions in Adani stock accounted for up to 30%-47% of the yearly delivery volume in Adani stocks, a massive irregularity, according to our analysis of data from Indian exchanges and disclosed trading volume per Adani filings. How does Adani explain the extreme trading volume from this concentrated group of opaque offshore funds?

19. The nature of this trading suggests that these entities are involved in manipulative wash trading or other forms of manipulative trading. How does Adani respond?

20. In 2019, Adani Green Energy completed two offerings for sale (OFS) that were critical for ensuring that its public shareholders were above the 25% listing threshold requirement. What portion of these OFS deals were sold to offshore entities, including Mauritius and Cypriot entities named in our report?

21. Indian listed corporates receive a weekly shareholding update, not disclosed to the public, which would detail the shareholding changes around the deals. Will Adani detail the full list of offshore entities that participated in the OFS deals?

22. Adani chose Monarch Networth Capital to run the OFS offerings. An Adani private company has a small ownership stake in Monarch, and Gautam Adani’s brother-in-law had previously purchased an airline together with the firm. This close relationship seems to pose an obvious conflict of interest. How does Adani respond?

23. Why did Adani choose Monarch Networth Capital, a small firm previously suspended and sanctioned by SEBI over allegations of market manipulation, to run the offerings, rather than a large, well-respected broker?

24. Mr. Robbie Singh, Group CFO at the time the shareholding issue erupted in public forums in 2021, claimed in an NDTV interview on June 16th 2021 that funds like the Mauritius shareholders had not made fresh investments and had come to own shares of other Adani stocks through vertical demergers. Our analysis shows that it was almost certain that the Mauritius shareholders made further investments in Adani Green. This coincides with the time when the promoters were required to bring their shareholding down to meet public shareholding norms. How does Adani Group respond to this new evidence?

25. Our findings indicate that SEBI has investigated and prosecuted more than 70 entities and individuals, including Adani promoters, for manipulating Adani stock between 1999 to 2005. How does Adani respond?

26. A SEBI ruling determined that Adani promoters aided and abetted Ketan Parekh in the manipulation of shares of Adani Exports (now Adani Enterprises), showing that 14 Adani private companies transferred shares to entities controlled by Parekh. How does Adani explain this coordinated, systematic stock manipulation in its shares, together with one of India’s most notorious convicted stock fraudsters?

27. In its defense, Adani Group claimed it had dealt with Parekh and his stock manipulation efforts to finance operations at the Mundra port. Does Adani view extraction of capital through stock manipulation as a legitimate method of financing?

28. Individuals close to Ketan Parekh have told us that he continues to work on transactions with his old clients, including Adani. What was and is the full extent of the relationship between Parekh and the Adani Group, including either entity’s relationship with Vinod Adani?

29. Given that Adani Group promoters pledge shares as collateral for loans, wouldn’t stock manipulation artificially inflate the collateral and borrowing base for such loans, posing a significant risk for the promoters’ counterparties and, by proxy, Adani shareholders who would suffer at the hands of a collateral call or deleveraging via equity sale?

30. In 2007, an Economic Times article described a deal whereby a brokerage controlled by Dharmesh Doshi, a fugitive associated with Ketan Parekh, bought shares in a pharmaceutical company for a BVI entity where Vinod Adani served as shareholder and director. What was and is the full extent of the relationship between Dharmesh Doshi and the Adani Group, including with Vinod Adani?

31. What is the explanation for a Vinod Adani entity receiving an alleged U.S. $1 million as part of a transaction with Jermyn Capital, the brokerage entity previously run by Dharmesh Doshi, at the time a fugitive and wanted market manipulator?

32. Investors generally prefer clean and simple corporate structures to avoid the conflicts of interest and accounting discrepancies that can lurk in sprawling, convoluted structures. Adani’s 7 key listed entities collectively have 578 subsidiaries and have engaged in a total of 6,025 separate related-party transactions in fiscal year 2022 alone, per BSE disclosures. Why has Adani chosen such a convoluted, interlinked corporate structure?

33. We found at least 38 Mauritius-based entities associated with Vinod Adani and Subir Mittra (the head of the Adani private family office). We also found Vinod Adani associated entities in other tax haven jurisdictions like Cyprus, the UAE, Singapore, and various Caribbean islands. Several of these entities have transacted with Adani entities without disclosing the related party nature of the dealings, seemingly in violation of the law, as evidenced throughout our report. What is the explanation for this?

34. How many entities is Vinod Adani associated with as either director, shareholder, or beneficial owner? What are the names and jurisdictions of these entities?

What are the full details of the Vinod Adani-associated entities’ dealings with private and listed entities in the Adani empire?

35. We found websites for 13 Vinod Adani entities that seem like rudimentary efforts to demonstrate that the entities have operations. Many websites were formed on the exact same day and listed the same set of nonsensical services such as “consumption abroad” and “commercial presence”. What business or operations do each of these entities actually engage in?

36. One of the websites for a Vinod Adani-associated entity claimed “we trade in Services such as sale and delivery of an intangible product, like a Service, between a producer and consumer.” What does that even mean?

37. A Vinod Adani-controlled Mauritius entity now called Krunal Trade & Investment lent INR 11.71 billion (U.S. ~$253 million) to a private Adani entity without disclosure of it being a related party loan. How does Adani explain this?

38. A Vinod Adani-controlled UAE entity called Emerging Market Investment DMCC lists no employees on LinkedIn, has no substantive online presence, has announced no clients or deals, and is based out of an apartment in the UAE. It lent U.S. $1 billion to an Adani Power subsidiary. What was the source of the Emerging Market Investment DMCC funds?

39. A Vinod Adani-controlled Cyprus entity called Vakoder Investments has no signs of employees, no substantive online presence, and no clear operations. It had an investment of U.S. ~$85 million in an Adani private entity without disclosure that it was a related party. How does Adani explain this?

What was the source of the Vakoder funds?

40. We have identified a series of transactions from 2013-2015 whereby assets were transferred from a subsidiary of listed Adani Enterprises to a private Singaporean entity controlled by Vinod Adani, without disclosure of the related party nature of these deals. What is the explanation for these transactions and the lack of disclosure?

41. The private Singaporean entity controlled by Vinod Adani almost immediately wrote down the value of the transferred assets. Were those still held on the books of Adani Enterprises, it likely would have resulted in an impairment and significant decline in reported net income. What is the explanation for why these assets were transferred to a private undisclosed related party before being written down?

42. We found that a “silver bar” merchant based at a residence with no website and no obvious signs of operations, run by a current and former Adani director, lent INR 15

billion (U.S. $202 million) to private Adani Infra with no disclosure of it being a related party transaction. What is the explanation for the lack of required disclosure?

43. What was the purpose of the loan, and what was the original source of the “silver bar” merchant’s funds?

44. Gardenia Trade and Investments is a Mauritius-based entity with no website, no employees on LinkedIn, no social media presence, and no apparent web presence. One of its directors is Subir Mittra, the head of the Adani private family office. The entity lent INR 51.4 billion (U.S. $692.5 million) to private Adani Infra with no disclosure of it being a related party loan. What is the explanation for the lack of required disclosure?  

45. What was the purpose of the loan, and what was the original source of the Gardenia Trade and Investments funds?

46. Milestone Tradelinks, another claimed silver and gold merchant also run by a longstanding employee of the Adani Group and a former director of Adani companies, invested INR 7.5 billion (U.S. $101 million) into Adani Infra. Once again there was no disclosure of it being a related party loan. What is the explanation for the lack of required disclosure?  

47. What was the purpose of the loan, and what was the original source of the Milestone Tradelinks funds?

48. Another secretive Mauritius entity called Growmore Trade and Investment netted an overnight U.S. ~$423 million gain through a stock merger with Adani Power. According to court records, Growmore is controlled by Chang Chung-Ling, an individual who shared a residential address with Vinod Adani and had been named in DRI fraud allegations as director of a key intermediary entity used to siphon funds out of Adani Enterprises. What is the explanation for this windfall gain to an opaque private entity controlled by a close associate of the Adani family?

49. What is the nature of Chang Chung-Ling’s relationship with the Adani Group, including his relationship with Vinod Adani?

50. Listed Adani companies have paid INR 63 billion to private contractor PMC Projects over the past 12 years to help construct major projects. A 2014 DRI investigation called PMC Projects a “dummy firm” for Adani Group. Given that constructing major projects is Adani’s business, is PMC Projects in fact just a “dummy firm”?

51. PMC Projects has no current website. Historical captures for its website show that it shared an address and phone number with an Adani company. Numerous employee LinkedIn profiles show that they work concurrently at both. Several expressed confusion at whether there was any difference. Is PMC Projects a mere “dummy firm” for Adani?

52. Newly revealed ownership records show that PMC Projects is owned by the son of Chang Chung-Ling, the close associate of Vinod Adani mentioned above. Taiwanese media reports that the son is “Adani Group’s Taiwan representative”. We found pictures of him literally holding an Adani sign at an official government event, where he represented Adani. Once again, is PMC projects a mere “dummy firm” for Adani, as earlier alleged by the government?

If so, why hasn’t either company reported its extensive dealings as being related party transactions, as required?

53. In FY20, AdiCorp Enterprises only generated INR 6.9 million (U.S. $97,000) in net profit. That same year, 4 Adani Group companies entities lent it U.S. ~$87.4 million, or more than 900 years of AdiCorp net income. These loans seemed to make little financial sense. What was the underwriting process and business rationale that went into making these loans?

54. AdiCorp almost immediately re-lent 98% of those loans to listed Adani Power. Was AdiCorp simply used as a conduit to surreptitiously move funds into Adani Power from other Adani Group entities and side-step related party norms?

55. Why have listed Adani companies paid private Adani entity “Adani Infrastructure Management Services” INR 21.1 billion (U.S. $260 million) over the past 5 years, given that the listed companies’ business is also managing infrastructure?

56. Listed company Adani Enterprises paid U.S. $100 million to a company, ultimately held by private trust of the Adani family in the British Virgin Islands (BVI), a notorious Caribbean tax haven, with the claimed rationale being to pay a security deposit to use an Australian coal terminal. Why did the listed company need to pay such lucrative fees to Adani’s private interests?

57. Adani Enterprises has had 5 chief financial officers over the course of 8 years, a key red flag suggesting potential accounting irregularities. Why has Adani Enterprises had such a difficult time retaining someone for its top financial position?

58. What were the reasons for the resignations or terminations each of these prior CFOs?

59. Adani Green Energy, Adani Ports and Adani Power have each had 3 CFOs over 5 years, while Adani Gas and Adani Transmission have both had CFO turnover within the past 4 years. Why have Adani entities struggled to retain individuals at its top financial positions?

60. What were the reasons for the resignations or terminations each of these prior CFOs?

61. The independent auditor for Adani Enterprises and Adani Gas is a tiny firm called Shah Dhandharia. Historical archives of its website show that it had only 4 partners and 11 employees. It seems to have no current website. Records show it pays INR 32,000 (U.S. $435 in 2021) in monthly office rent. The only other listed entity we found that it audits has a market capitalization of about INR 640 million (U.S. $7.8 million). Given the complexity of Adani’s listed companies, with hundreds of subsidiaries and thousands of interrelated dealings, why did Adani choose this tiny and virtually unknown firm instead of larger, more credible auditors?

62. The audit partner at Shah Dhandharia who signed off on Adani Gas’ annual audits was 23 years old when he began approving the audits. He had just finished university. Is that individual really in a position to scrutinize and hold to account the financials of a firm controlled by one of the world’s most powerful individuals?

63. The audit partner at Shah Dhandharia who signed off on Adani Enterprises annual audits was as young as 24 years old when he began approving the audits. Is that individual really in a position to scrutinize and hold to account the financials of a firm controlled by one of the world’s most powerful individuals?

64. The audit partners signing off on Adani Gas and Adani Enterprises annual audits are now both 28 years old. Again, are they in a position to credibly scrutinize and hold to account the financials of firms controlled by one of the world’s most powerful individuals?

65. The auditor for Adani Power, an Ernst & Young affiliate, gave a “qualified” opinion in its audit, saying that it had no way to support the value of INR 56.75 billion (U.S. ~700 million) in investments and loans held by Adani Power. What is Adani Power’s full explanation for the valuation of these investments and loans?

66. Which parts of the valuation of Adani Power’s investments and loans did the auditor disagree with?

69. Adani has been subject to numerous allegations of fraud by the DRI and other government agencies. In the 2004-2006 diamond scandal investigation, the government alleged that Adani Exports Ltd (renamed Adani Enterprises) and related entities’ exports were 3x the total exports of all the other 34 firms in the industry group put together. How does Adani explain that sudden surge in trading volume?

70. The diamond export investigation also demonstrated the role played by Vinod Adani and entities in the UAE, Singapore and Hong Kong that were used to facilitate the back-and-forth movement of money and product. How does Adani explain all the trading that took place with entities associated with Vinod Adani?

71. In 2011, the parliamentary Ombudsman for the Karnataka state issued a 466-page report describing Adani as the “anchor point” for a massive INR 600 billion (U.S. $12 billion) scam involving the illegal importation of iron ore, alleging that Adani had bribed all levels of the government in facilitation of the scheme. What is Adani’s response to the investigation and the extensive evidence presented as part of these findings?

72. In 2014, the DRI once again accused Adani of using intermediary UAE-based shell entities controlled by Vinod Adani to siphon funds, in this case through the over-invoicing of power equipment. Did Adani invoice the power equipment purchases to UAE-based entities such as Electrogen Infra FZE? If so, why?

73. Was there a markup from the original purchase price for the equipment? 

74. What services did the Vinod Adani-associated entities provide that would have justified a markup?

The same DRI investigation found that Vinod Adani’s intermediary entity sent ~$900 million to a privately owned Adani entity in Mauritius. What is the explanation for these transactions?

75. Where did the money from these transactions go after it was sent to a private Adani entity in Mauritius?

76. The DRI investigation also documented many other transactions through the Vinod Adani intermediary entity, which were not probed further by investigators. What is Adani’s explanation for these other transactions?

77. In yet another scandal, Adani was accused of over-valuing coal imports through shell entities in Dubai, the UAE, Singapore, and the BVI. Did Adani transact with entities in these jurisdictions? If so, which ones and why?

78. In 2019, the Singaporean entity Pan Asia Coal Trading won a coal supply tender floated by Adani Group. Pan Asia Coal Trading’s website provides no details on its coal trading experience, nor does it name a single individual associated with the company. Why did Adani Group select such a small firm for coal supply? 

79. What was the due-diligence process that went into its selection?

Corporate records show that a former Adani Group company director was a director and shareholder of Pan Asia. Why didn’t Adani Group disclose the potential conflict of interest in the transaction?

In the same year as winning the coal deal in 2019, Pan Asia Coal Trading lent U.S. $30 million to a private entity of Adani Group, per Singaporean corporate records. Why did a private company of the Adani family take money from a small single shareholder entity in Singapore at the same time its listed company was awarding a coal supply deal to it?

80. In interviews, Gautam Adani has said “I have a very open mind toward criticism.” Given this, why did Adani seek to have critical journalist Paranjoy Guha Thakutra jailed following his articles on allegations of Adani tax evasion?

81. In the same interview, Gautam Adani said “Every criticism gives me an opportunity to improve myself.” Given this, in 2021, why did Adani seek a court gag order on a YouTuber that made critical videos of Adani?

In the same interview, Gautam Adani said “I always introspect and try to understand the others’ point of view.” Given this, why has Adani Group filed legal suits against journalists and activists, which have been condemned by media watchdogs? Why did it have an activist in Australia followed by private investigators?

82. If Adani Group has nothing to hide, why does it feel the need to pursue legal action against even the smallest of its critics?

 

83. Does Adani Group truly view itself as an organization with sound corporate governance that embodies its slogan, “Growth With Goodness?”

-----------------------------------------------------------------------

 

1. கௌதம் அதானியின் இளைய சகோதரர் ராஜேஷ் அதானி, 2004-2005 வாக்கில் வைர வர்த்தக இறக்குமதி/ஏற்றுமதி திட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகித்ததாக வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகத்தால் (DRI) குற்றம் சாட்டப்பட்டது. சுங்க வரி ஏய்ப்பு, போலியான இறக்குமதி ஆவணங்கள் தயாரித்தல் மற்றும் சட்டவிரோத நிலக்கரி இறக்குமதி ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் அவர் இரண்டு முறை கைது செய்யப்பட்டார். அவரது வரலாற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர் ஏன் அதானி குழுமத்தில் நிர்வாக இயக்குநராக பதவி உயர்வு பெற்றார்?

 

2. கௌதம் அதானியின் மைத்துனர் சமீர் வோரா, வைர வர்த்தக ஊழலின் தலைவன் என்றும், கட்டுப்பாட்டாளர்களிடம் பலமுறை பொய்யான அறிக்கைகளை அளித்ததாகவும் டிஆர்ஐயால் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அவரது வரலாற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர் ஏன் முக்கியமான அதானி ஆஸ்திரேலியா பிரிவின் நிர்வாக இயக்குநராக பதவி உயர்வு பெற்றார்?

 

3. மின் இறக்குமதியின் அதிகப்படியான விலைப்பட்டியல் தொடர்பான டிஆர்ஐ விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, அதானி, “வினோத் அதானி எந்த அதானி குழும நிறுவனங்களிலும் பங்குதாரர் என்பதைத் தவிர, எந்தத் தொடர்பும் கொண்டிருக்கவில்லை" என்று கூறினார். இந்தக் கூற்று இருந்தபோதிலும், 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் அதானி பவருக்கு முந்தைய ஐபிஓ ப்ரோஸ்பெக்டஸ், வினோத் குறைந்தது 6 அதானி குழும நிறுவனங்களின் இயக்குநராக இருந்ததாக விவரித்தது. வினோத் பற்றிய அதானியின் அசல் அறிக்கைகள், கட்டுப்பாட்டாளர்களிடம் கூறப்பட்டவை, பொய்யா?

 

4. இன்றுவரை அதானி குழுமத்தில் வினோத் அதானியின் முழுப் பங்கும் என்ன, அதானி குழுமத்துடன் பரிவர்த்தனை செய்த ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் அனைத்துப் பங்குகளும் அடங்கும்?

 

5. APMS முதலீட்டு நிதி, க்ரெஸ்டா நிதி, எல்.டி.எஸ் முதலீட்டு நிதி, எலாரா இந்தியா வாய்ப்புகள் நிதி மற்றும் ஓபல் முதலீடுகள் போன்ற மொரிஷியஸ் சார்ந்த நிறுவனங்கள் கூட்டாகவும் கிட்டத்தட்ட பிரத்தியேகமாக அதானி-பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் பங்குகளை வைத்திருக்கின்றன, மொத்தம் கிட்டத்தட்ட US $8 பில்லியன். இந்த நிறுவனங்கள் அதானியின் முக்கிய பொதுப் பங்குதாரர்களாக இருப்பதால், அதானி நிறுவனங்களில் அவர்கள் முதலீடு செய்வதற்கான அசல் ஆதாரம் என்ன?

6. அதானியின் வெளிநாட்டு நிதி பங்கு உரிமையை செபி 
விசாரித்து வருகிறது என்பதை சமீபத்திய தகவல் உரிமை கோரிக்கைகள் 
உறுதிப்படுத்துகின்றன. இந்த விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கிறது 
என்பதை அதானி உறுதிப்படுத்தி அந்த விசாரணையின் நிலை குறித்த 
விவரங்களை அளிக்க முடியுமா?
 
7. எந்த விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இதுவரை என்ன தகவல்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன, எந்தக் கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்கு?
Monterosa இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஹோல்டிங்ஸுடன் தொடர்புடைய 
நிறுவனங்கள் கூட்டாக குறைந்தபட்சம் US $4.5 பில்லியன் 
அதானி பங்குகளின் செறிவூட்டப்பட்ட பங்குகளை வைத்திருக்கின்றன. 
மான்டெரோசாவின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, தப்பியோடிய 
வைர வியாபாரி ஜதின் மேத்தாவுடன் இணைந்து 3 நிறுவனங்களில் 
இயக்குநராகப் பணியாற்றினார், அவருடைய மகன் வினோத் 
அதானியின் மகளை மணந்துள்ளார். Monterosa, அதன் நிதி மற்றும் 
அதானி குடும்பத்திற்கு இடையேயான உறவின் முழு அளவு என்ன?
 
8. அதானி குழும நிறுவனங்கள் மற்றும் ஜதின் மேத்தாவுடன் 
வினோத் அதானி தொடர்பான நிறுவனங்களின் பரிவர்த்தனைகளின் 
அளவு என்ன?
 
9. அதானியின் நெருங்கிய கூட்டாளியான சாங் சுங்-லிங் 
தலைமையிலான குடாமி இன்டர்நேஷனல் எனப்படும் அதானியின் 
ஒருமுறை தொடர்புடைய கட்சி நிறுவனம், அதானி எண்டர்பிரைசஸ் 
மற்றும் அதானி பவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மான்டெரோசா நிதிகளில் 
ஒன்றில் அதிக அளவில் முதலீடு செய்தது. Monterosa நிறுவனங்கள் 
அதானி நிறுவனங்களில் முக்கிய மொரிஷியஸ் பங்குதாரர்களாகத் 
தொடர்கின்றன. அதானி பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் 
தொடர்புடைய கட்சி நிறுவனம் மூலம் இந்த பெரிய, செறிவூட்டப்பட்ட 
முதலீட்டிற்கு அதானியின் விளக்கம் என்ன?
 
10. Monterosa ஃபண்டுகள் மற்றும் அதானியில் அவர்கள் செய்த 
முதலீடுகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் அசல் நிதி ஆதாரம் என்ன?

 

 

11. அதானியின் பங்குகளில் 99% செறிவூட்டப்பட்ட நிதி உட்பட, 
கிட்டத்தட்ட $3 பில்லியன் அதானி பங்குகளை குவித்து வைத்திருக்கும் 
நிறுவனமான எலாராவின் முன்னாள் வர்த்தகர், அதானி பங்குகளை 
கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பது வெளிப்படையானது என்று 
எங்களிடம் கூறினார். நிதிகளின் கட்டமைப்பு வேண்டுமென்றே 
அவற்றின் நன்மை பயக்கும் உரிமையை மறைக்க 
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார். 
அதானி எப்படி பதிலளிக்கிறார்?
 
12. எலாராவின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, கேதன் பரேக்கின் 
பங்குதாரரான தர்மேஷ் தோஷியுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தார் என்று 
கசிந்த மின்னஞ்சல்கள் காட்டுகின்றன. அதானியின் மிகப்பெரிய 
"பொது" பங்குகளை வைத்திருப்பவர்களில் எலாராவும் ஒருவர் என்பதால், 
இந்த உறவுக்கு அதானி எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார்?
 
13.எலரா நிதிகள் மற்றும் அதானியில் அவர்கள்செய்த முதலீடுகளுக்கான
 அசல் ஆதாரம் என்ன?
அதானி சர்வதேச ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனமான Amicorp உடன் 
விரிவாகப் பணிபுரிந்துள்ளது, இது குறைந்தபட்சம் 7 விளம்பர 
நிறுவனங்கள், வினோத் அதானியுடன் தொடர்புடைய குறைந்தது 
17 ஆஃப்ஷோர் ஷெல்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் 
அதானி பங்குகளின் குறைந்தது 3 மொரீஷியஸை தளமாகக் கொண்ட 
ஆஃப்ஷோர் பங்குதாரர்களை நிறுவியுள்ளது. 
1MDB சர்வதேச மோசடி ஊழலில் Amicorp முக்கிய பங்கு வகித்தது, 
Billion Dollar Whale புத்தகம் மற்றும் U.S. சட்ட வழக்கு கோப்புகள், 
மலேசிய ஊழல் எதிர்ப்பு ஆணையத்தின் கோப்புகளுடன். 
அதானி ஒரு பெரிய சர்வதேச மோசடி மற்றும் பணமோசடி ஊழலுக்கு 
அருகாமையில் இருந்தாலும், அமிகார்ப் நிறுவனத்துடன் தொடர்ந்து 
நெருக்கமாக பணியாற்றுவது ஏன்?
 
14. நியூ லீனா ஒரு சைப்ரஸ்-அடிப்படையிலான முதலீட்டு நிறுவனமாகும்,
 இது $420 மில்லியனுக்கும் அதிகமான அதானி பட்டியலிடப்பட்ட 
நிறுவனங்களின் பங்குகளில் ~95% பங்குகளை வைத்திருந்தது. 
இந்த நிறுவனம் Amicorp ஆல் இயக்கப்படுகிறது. நியூ லீனா மற்றும் 
அதானியில் அதன் முதலீடுகளுக்கான அசல் நிதி ஆதாரம் என்ன?
 
15. ஓபல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், அதானி பவர் 
நிறுவனத்தில் 4.69%பங்குகளை (புளோட்டில் ~19% பிரதிநிதித்துவப்
படுத்துகிறது) கொண்ட மிகப்பெரிய உரிமைகோரப்பட்ட சுயாதீன 
உரிமையாளராக உள்ளது. இது அதே நாளில், அதே அதிகார வரம்பில் 
(மொரிஷியஸ்) அதே சிறிய ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனத்தால் 
(ட்ரஸ்ட்லிங்க்) வினோத் அதானியுடன் தொடர்புடைய ஒரு நிறுவனமாக 
உருவாக்கப்பட்டது. அதானி இதை எப்படி விளக்குகிறார்?
 
16. ஓபல் மற்றும் அதானியில் அதன் முதலீடுகளுக்கான அசல் நிதி 
ஆதாரம் என்ன?
 
17. Trustlink இன் CEO அதானியுடன் அதன் நெருங்கிய உறவைப் பற்றி 
கூறுகிறார். இதே டிரஸ்ட்லிங்க் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, 
அதானியுடன் ஷெல் நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடியில் 
ஈடுபட்டதாக டிஆர்ஐ முன்பு குற்றம் சாட்டப்பட்டது. 
டிஆர்ஐ விசாரணைப் பதிவுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளவை உட்பட, 
அதானி குழுமத்துடனான டிரஸ்ட்லிங்கின் தலைமை நிர்வாக 
அதிகாரியின் முழு விவரங்கள் என்ன?
 
18. அதானி பங்குகளில் செறிவூட்டப்பட்ட பதவிகளை வைத்திருக்கும் 
மேற்கூறிய வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள், அதானி பங்குகளின் வருடாந்திர 
டெலிவரி அளவின் 30% -47% வரை இருந்தது, இது ஒரு பெரிய முறைகேடு, 
இந்திய பங்குச் சந்தைகளின் தரவுகளின் பகுப்பாய்வு மற்றும் 
வெளிப்படுத்தப்பட்ட வர்த்தக அளவு அதானி தாக்கல். 
இந்த செறிவூட்டப்பட்ட ஒளிபுகா வெளிநாட்டு நிதிகளின் தீவிர 
வர்த்தக அளவை அதானி எவ்வாறு விளக்குகிறார்?
 
19. இந்த வர்த்தகத்தின் தன்மை, இந்த நிறுவனங்கள் கையாளுதல் 
கழுவும் வர்த்தகம் அல்லது பிற வகையான கையாளுதல் வர்த்தகத்தில் 
ஈடுபட்டுள்ளன. அதானி எப்படி பதிலளிக்கிறார்?
 
20. 2019 ஆம் ஆண்டில், அதானி க்ரீன் எனர்ஜி தனது பொதுப் 
பங்குதாரர்கள் 25% பட்டியல் வரம்புத் தேவைக்கு மேல் இருப்பதை 
உறுதிசெய்வதில் முக்கியமான இரண்டு சலுகைகளை(OFS) நிறைவு செய்தது
 இந்த OFS ஒப்பந்தங்களின் எந்தப் பகுதியானது 
எங்கள் அறிக்கையில் பெயரிடப்பட்ட மொரிஷியஸ் மற்றும் 
சைப்ரஸ் நிறுவனங்கள் உட்பட கடல்சார் நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்பட்டது?

21. இந்திய பட்டியலிடப்பட்ட கார்ப்பரேட்டுகள் வாராந்திர பங்குதாரர் 
புதுப்பிப்பைப் பெறுகின்றன, பொதுமக்களுக்கு வெளியிடப்படவில்லை, 
இது ஒப்பந்தங்களைச் சுற்றியுள்ள பங்குதாரர் மாற்றங்களை விவரிக்கும். 
OFS டீல்களில் பங்கு பெற்ற வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் 
முழு பட்டியலையும் அதானி விவரிக்குமா?
 
22. OFS சலுகைகளை இயக்க அதானி மோனார்க் நெட்வொர்த் 
கேப்பிட்டலைத் தேர்ந்தெடுத்தார். ஒரு அதானி தனியார் நிறுவனம் 
மோனார்க்கில் ஒரு சிறிய உரிமைப் பங்கைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் 
கவுதம் அதானியின் மைத்துனர் முன்பு நிறுவனத்துடன் சேர்ந்து 
ஒரு விமான நிறுவனத்தை வாங்கியிருந்தார். இந்த நெருங்கிய உறவு ஒரு 
வெளிப்படையான வட்டி மோதலை ஏற்படுத்துகிறது. அதானி எப்படி 
பதிலளிக்கிறார்?
 
23. அதானி, ஒரு பெரிய, நன்கு மதிக்கப்படும் தரகர் அல்லாமல், 
சலுகைகளை நடத்துவதற்கு, சந்தைக் கையாளுதல் குற்றச்சாட்டுகளுக்காக
, SEBI ஆல் முன்பு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டு அனுமதியளிக்கப்பட்ட 
ஒரு சிறிய நிறுவனமான Monarch Networth Capitalஐ ஏன் தேர்வு செய்தார்?
 
24. 2021 ஆம் ஆண்டில் பொது மன்றங்களில் பங்குதாரர் பிரச்சினை 
வெடித்த நேரத்தில் குழுமத்தின் CFO திரு. ராபி சிங், ஜூன் 16, 2021 அன்று 
NDTV நேர்காணலில் மொரீஷியஸ் பங்குதாரர்கள் போன்ற நிதிகள் 
புதிய முதலீடுகளைச் செய்யவில்லை மற்றும் பிற பங்குகளுக்குச் 
சொந்தமாக வந்துவிட்டதாகக் கூறினார். 
அதானி செங்குத்து பிரித்தல் மூலம் பங்குகள். மொரிஷியஸ் 
பங்குதாரர்கள் அதானி கிரீன் நிறுவனத்தில் மேலும் முதலீடு 
செய்திருப்பது ஏறக்குறைய உறுதியாகிவிட்டதாக எங்கள் 
பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது. விளம்பரதாரர்கள் பொது பங்குதாரர் 
விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்ய தங்கள் பங்குகளை குறைக்க வேண்டிய 
நேரத்துடன் இது ஒத்துப்போகிறது. இந்த புதிய ஆதாரத்திற்கு 
அதானி குழுமம் எவ்வாறு பதிலளிக்கிறது?
 
25. 1999 முதல் 2005 வரை அதானி பங்குகளை கையாடல் செய்ததற்காக 
70 க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள், 
அதானி விளம்பரதாரர்கள் உட்பட SEBI விசாரணை செய்து 
விசாரணை நடத்தியதாக எங்கள் கண்டுபிடிப்புகள் குறிப்பிடுகின்றன. 
அதானி எவ்வாறு பதிலளிக்கிறது?

26. அதானி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் (இப்போது அதானி எண்டர்பிரைசஸ்) 
பங்குகளை கையாள்வதில் அதானி விளம்பரதாரர்கள் கேதன் பரேக்கிற்கு 
உதவினார்கள் என்று SEBI தீர்ப்பு தீர்மானித்தது. இந்தியாவின் மிகவும் 
மோசமான தண்டனை பெற்ற பங்கு மோசடி செய்பவர்களில் ஒருவருடன் 
சேர்ந்து அதானி தனது பங்குகளில் இந்த ஒருங்கிணைந்த, 
முறையான பங்கு கையாளுதலை எவ்வாறு விளக்குகிறது?
 
27. அதன் பாதுகாப்பில், அதானி குழுமம் முந்த்ரா துறைமுகத்தில் 
நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிப்பதற்காக பரேக் மற்றும் அவரது பங்கு 
கையாளுதல் முயற்சிகளை கையாண்டதாகக் கூறியது. 
பங்குக் கையாளுதல் மூலம் மூலதனத்தைப் பிரித்தெடுப்பதை 
நிதியளிப்பதற்கான முறையான முறையாக அதானி கருதுகிறதா?
 
28. கேதன் பரேக்கிற்கு நெருக்கமான நபர்கள், அவர் அதானி உட்பட 
தனது பழைய வாடிக்கையாளர்களுடன் பரிவர்த்தனைகளில் தொடர்ந்து 
பணியாற்றுவதாக எங்களிடம் கூறியுள்ளனர். 
பரேக்கிற்கும் அதானி குழுமத்திற்கும் இடையேயான உறவின் முழு அளவு 
என்ன மற்றும் வினோத் அதானியுடன் உள்ள நிறுவன உறவு உட்பட?
 
29. அதானி குழும ஊக்குவிப்பாளர்கள் கடனுக்கான பிணையமாக 
பங்குகளை அடகு வைப்பதால், பங்குக் கையாளுதல் அத்தகைய 
கடன்களுக்கான பிணைய மற்றும் கடன் அடிப்படையை செயற்கையாக 
உயர்த்தாது, இது விளம்பரதாரர்களின் எதிர் கட்சிகளுக்கும், ப்ராக்ஸி மூலம்,
 அதானி பங்குதாரர்களுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
 ஈக்விட்டி விற்பனை மூலம் இணை அழைப்பின் கைகள் அல்லது 
பரிமாற்றம்?
 
30. 2007 இல், எகனாமிக் டைம்ஸ் கட்டுரையில், கேதன் பரேக்குடன் 
தொடர்புடைய ஒரு தப்பியோடிய தர்மேஷ் தோஷியின் கட்டுப்பாட்டில் 
உள்ள ஒரு தரகு நிறுவனம், வினோத் அதானி பங்குதாரராகவும் 
இயக்குனராகவும் பணியாற்றிய பிவிஐ நிறுவனத்திற்காக ஒரு மருந்து 
நிறுவனத்தில் பங்குகளை வாங்கும் ஒரு ஒப்பந்தத்தை விவரித்தது. 
வினோத் அதானி உட்பட தர்மேஷ் தோஷிக்கும் அதானி குழுமத்துக்கும் 
இடையேயான உறவின் முழு அளவு என்ன?
31. வினோத் அதானி நிறுவனம், அந்த நேரத்தில் தப்பியோடிய மற்றும் 
தேடப்பட்ட சந்தையை கையாள்பவராக இருந்த தர்மேஷ் தோஷியால் 
முன்பு நடத்தப்பட்ட தரகு நிறுவனமான ஜெர்மின் கேப்பிட்டலுடனான 
பரிவர்த்தனையின் ஒரு பகுதியாக US $1 மில்லியனைப் பெற்றதற்கான 
விளக்கம் என்ன?
 
32. முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாக, பரந்த, சுருண்ட கட்டமைப்புகளில் 
பதுங்கியிருக்கும் வட்டி மற்றும் கணக்கியல் முரண்பாடுகளைத் தவிர்க்க 
சுத்தமான மற்றும் எளிமையான நிறுவனக் கட்டமைப்புகளை 
விரும்புகிறார்கள். அதானியின் 7 முக்கிய பட்டியலிடப்பட்ட 
நிறுவனங்கள் கூட்டாக 578 துணை நிறுவனங்களைக் கொண்டுள்ளன, 
மேலும் 2022 நிதியாண்டில் மட்டும் மொத்தம் 6,025 தனித்தனி 
தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. 
அதானி ஏன் இத்தகைய சுருண்ட, ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட 
கார்ப்பரேட் கட்டமைப்பைத் தேர்ந்தெடுத்தது?
 
33. வினோத் அதானி மற்றும் சுபிர் மித்ரா (அதானி தனியார் குடும்ப 
அலுவலகத்தின் தலைவர்) ஆகியோருடன் தொடர்புடைய குறைந்தது 
38 மொரிஷியஸ் சார்ந்த நிறுவனங்களைக் கண்டறிந்தோம். 
சைப்ரஸ், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், சிங்கப்பூர் மற்றும் பல்வேறு 
கரீபியன் தீவுகள் போன்ற பிற வரிப் புகலிட அதிகார வரம்புகளில் 
வினோத் அதானி தொடர்புடைய நிறுவனங்களையும் நாங்கள் 
கண்டறிந்தோம். இந்த நிறுவனங்களில் பல அதானி நிறுவனங்களுடன் 
பரிவர்த்தனைகளின் தொடர்புடைய தரப்பு தன்மையை வெளியிடாமல் 
பரிவர்த்தனை செய்துள்ளன, இது சட்டத்தை மீறுவதாகத் தெரிகிறது, 
இது எங்கள் அறிக்கை முழுவதும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இதற்கு என்ன விளக்கம்?
 
34. இயக்குனர், பங்குதாரர் அல்லது நன்மை பயக்கும் உரிமையாளராக 
வினோத் அதானி எத்தனை நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடையவர்? 
இந்த நிறுவனங்களின் பெயர்கள் மற்றும் அதிகார வரம்புகள் என்ன?
அதானி சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள தனியார் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட 
நிறுவனங்களுடன் வினோத் அதானியுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின்
 முழு விவரங்கள் என்ன?
 
35. 13 வினோத் அதானி நிறுவனங்களுக்கான இணையதளங்களை 
நாங்கள் கண்டறிந்துள்ளோம், அந்த நிறுவனங்களுக்கு செயல்பாடுகள் 
உள்ளன என்பதை நிரூபிக்கும் அடிப்படை முயற்சிகள் போல் தெரிகிறது. 
பல வலைத்தளங்கள் ஒரே நாளில் உருவாக்கப்பட்டன மற்றும் 
"வெளிநாட்டில் நுகர்வு" மற்றும் "வணிக இருப்பு" போன்ற 
முட்டாள்தனமான சேவைகளின் தொகுப்பை பட்டியலிட்டன. 
இந்த நிறுவனங்கள் ஒவ்வொன்றும் உண்மையில் என்ன வணிகம் 
அல்லது செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றன?
 
36. வினோத் அதானியுடன் தொடர்புடைய நிறுவனத்திற்கான 
இணையதளங்களில் ஒன்று, "தயாரிப்பாளர் மற்றும் நுகர்வோர் இடையே 
ஒரு சேவை போன்ற அருவமான தயாரிப்பின் விற்பனை மற்றும் 
விநியோகம் போன்ற சேவைகளில் நாங்கள் வர்த்தகம் செய்கிறோம்" 
என்று கூறியுள்ளது. அதற்கு என்ன அர்த்தம்?
 
37. வினோத் அதானியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மொரிஷியஸ் நிறுவனம் 
இப்போது க்ருனால் டிரேட் & இன்வெஸ்ட்மென்ட் என்று அழைக்கப்படும் 
ஒரு தனியார் அதானி நிறுவனத்திற்கு INR 11.71 பில்லியன் 
(அமெரிக்க $253 மில்லியன்) கடன் கொடுத்துள்ளது. 
அதானி இதை எப்படி விளக்குகிறார்?
 
38. வினோத் அதானியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள UAE நிறுவனமான 
Emerging Market Investment DMCC, LinkedIn இல் எந்தப் பணியாளர்களையும் 
பட்டியலிடவில்லை, கணிசமான ஆன்லைன் இருப்பு இல்லை, 
வாடிக்கையாளர்களையோ அல்லது ஒப்பந்தங்களையோ 
அறிவிக்கவில்லை, மேலும் UAE இல் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பை 
அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது அதானி பவர் துணை நிறுவனத்திற்கு 
1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை கடனாக வழங்கியது. 
வளர்ந்து வரும் சந்தை முதலீட்டு DMCC நிதிகளின் ஆதாரம் என்ன?
 
39. வகோடர் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் எனப்படும் வினோத் அதானியின் 
கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சைப்ரஸ் நிறுவனத்தில் பணியாளர்களின் 
அடையாளங்கள் இல்லை, ஆன்லைன் இருப்பு இல்லை மற்றும் 
தெளிவான செயல்பாடுகள் இல்லை. அதானி தனியார் நிறுவனத்தில் 
இது ஒரு தொடர்புடைய கட்சி என்பதை வெளிப்படுத்தாமல் 
~85 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை முதலீடு செய்தது. 
அதானி இதை எப்படி விளக்குகிறார்? வகோடர் நிதியின் ஆதாரம் என்ன?
 
40. 2013-2015 வரையிலான தொடர்ச்சியான பரிவர்த்தனைகளை நாங்கள் 
அடையாளம் கண்டுள்ளோம், இதன் மூலம் பட்டியலிடப்பட்ட 
அதானி எண்டர்பிரைசஸின் துணை நிறுவனத்திலிருந்து 
வினோத் அதானியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தனியார் சிங்கப்பூர் 
நிறுவனத்திற்கு சொத்துக்கள் மாற்றப்பட்டன, இந்த ஒப்பந்தங்களின் 
தொடர்புடைய தரப்பு தன்மையை வெளியிடாமல். 
இந்த பரிவர்த்தனைகளுக்கான விளக்கம் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் 
இல்லாமை என்ன?
 
41. வினோத் அதானியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தனியார் சிங்கப்பூர் 
நிறுவனம், மாற்றப்பட்ட சொத்துக்களின் மதிப்பை உடனடியாக 
எழுதி வைத்தது. அதானி எண்டர்பிரைசஸ் புத்தகங்களில் இன்னும் 
வைத்திருந்தால், அது குறைபாட்டையும், நிகர வருமானத்தில் 
குறிப்பிடத்தக்க சரிவையும் ஏற்படுத்தியிருக்கும். இந்த சொத்துக்கள் 
எழுதப்படுவதற்கு முன்னர் வெளியிடப்படாத தனிப்பட்ட தரப்பினருக்கு 
ஏன் மாற்றப்பட்டது என்பதற்கான விளக்கம் என்ன?
 
42. தற்போதைய மற்றும் முன்னாள் அதானி இயக்குநரால் நடத்தப்படும், 
இணையதளம் இல்லாத மற்றும் வெளிப்படையான செயல்பாடுகளின் 
அடையாளங்கள் இல்லாத குடியிருப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு
 வெள்ளிப் பட்டைவணிகர், தனிப்பட்ட அதானி இன்ஃப்ராவுக்கு INR 15 
பில்லியன் (அமெரிக்க $202 மில்லியன்) எந்த விவரமும் தெரிவிக்காமல் 
கடனாகக் கொடுத்ததைக் கண்டறிந்தோம். அது தொடர்பான 
கட்சி பரிவர்த்தனை. தேவையான வெளிப்படுத்தல் இல்லாததற்கு 
என்ன விளக்கம்?
 
43. கடனின் நோக்கம் என்ன, "வெள்ளிப் பட்டை" வணிகரின் நிதியின் 
அசல் ஆதாரம் என்ன?
 
44. கார்டேனியா டிரேட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் என்பது 
மொரிஷியஸை தளமாகக் கொண்ட ஒரு நிறுவனமாகும், 
இது இணையதளம் இல்லை, லிங்க்ட்இனில் பணியாளர்கள் இல்லை, 
சமூக ஊடக இருப்பு இல்லை மற்றும் வெளிப்படையான 
இணைய இருப்பு இல்லை. அதானி தனியார் குடும்ப அலுவலகத்தின் 
தலைவரான சுபிர் மித்ரா அதன் இயக்குனர்களில் ஒருவர். 
நிறுவனம் INR 51.4 பில்லியனை (அமெரிக்க $692.5 மில்லியன்) தனியார் 
அதானி இன்ஃப்ராவுக்குக் கடனாக வழங்கியது, அது தொடர்புடைய 
கட்சிக் கடன் என்பதை வெளிப்படுத்தவில்லை. தேவையான 
வெளிப்படுத்தல் இல்லாததற்கு என்ன விளக்கம்?
 
45. கடனின் நோக்கம் என்ன, கார்டேனியா வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு 
நிதிகளின் அசல் ஆதாரம் என்ன?

46. ​​அதானி குழுமத்தின் நீண்டகால ஊழியர் மற்றும் அதானி 
நிறுவனங்களின் முன்னாள் இயக்குநரால் நடத்தப்படும் மற்றொரு 
உரிமைகோரப்பட்ட வெள்ளி மற்றும் தங்க வணிகர் மைல்ஸ்டோன் 
டிரேட்லிங்க்ஸ், அதானி இன்ஃப்ராவில் INR 7.5 பில்லியன் 
(அமெரிக்க $101 மில்லியன்) முதலீடு செய்தது. 
அது தொடர்பான கட்சிக் கடன் என்பது மீண்டும் ஒருமுறை 
வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. தேவையான வெளிப்படுத்தல் இல்லாததற்கு 
என்ன விளக்கம்?
 
47. கடனின் நோக்கம் என்ன, மைல்ஸ்டோன் டிரேட்லிங்க்ஸ் நிதிகளின் 
அசல் ஆதாரம் என்ன?
 
48. க்ரோமோர் டிரேட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் என்று அழைக்கப்படும் 
மற்றொரு ரகசிய மொரிஷியஸ் நிறுவனம், அதானி பவர் உடனான பங்கு 
இணைப்பின் மூலம் ஒரே இரவில் யு.எஸ்.~$423 மில்லியன் லாபத்தைப் 
பெற்றது. நீதிமன்றப் பதிவுகளின்படி, க்ரோமோர், சாங் சுங்-லிங் 
என்பவரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, அவர் வினோத் அதானியுடன் 
குடியிருப்பு முகவரியைப் பகிர்ந்துகொண்டார் மற்றும் DRI மோசடி 
குற்றச்சாட்டுகளில் அதானி எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து 
நிதியைப் பறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கிய இடைத்தரகர் 
நிறுவனத்தின் இயக்குநராகப் பெயரிடப்பட்டார். அதானி குடும்பத்தின் 
நெருங்கிய கூட்டாளியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒளிபுகா தனியார் 
நிறுவனத்திற்கு இந்த திடீர் ஆதாயத்திற்கான விளக்கம் என்ன?
 
49. அதானி குழுமத்துடனான சாங் சுங்-லிங்கின் உறவின் தன்மை, 
வினோத் அதானி உடனான உறவு உட்பட?
 
50. பட்டியலிடப்பட்ட அதானி நிறுவனங்கள் கடந்த 12 ஆண்டுகளில் 
தனியார் ஒப்பந்ததாரர் PMC திட்டங்களுக்கு INR 63 பில்லியன் செலுத்தி 
பெரிய திட்டங்களை உருவாக்க உதவியுள்ளன. 2014 டிஆர்ஐ 
விசாரணையில் பிஎம்சி ப்ராஜெக்ட்கள் அதானி குழுமத்திற்கு ஒரு 
"டம்மி நிறுவனம்" என்று அழைக்கப்பட்டது. பெரிய திட்டங்களை 
உருவாக்குவது அதானியின் வணிகம் என்பதால், உண்மையில் 
பிஎம்சி ப்ராஜெக்ட்கள் வெறும் "போலி நிறுவனமா"?
 
51. PMC திட்டங்களுக்கு தற்போதைய இணையதளம் இல்லை. 
அதன் இணையதளத்திற்கான வரலாற்றுப் பதிவுகள், அது 
அதானி நிறுவனத்துடன் முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணைப் 
பகிர்ந்துள்ளதைக் காட்டுகிறது. பல ஊழியர்களின் LinkedIn சுயவிவரங்கள் 
அவர்கள் இரண்டிலும் ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்வதைக் காட்டுகின்றன.
 வித்தியாசம் உள்ளதா என்று பலர் குழப்பத்தை வெளிப்படுத்தினர். 
அதானிக்கு பிஎம்சி ப்ராஜெக்ட்கள் வெறும் "டம்மி நிறுவனமா"?
 
52புதிதாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட உரிமைப் பதிவுகள், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள 
வினோத் அதானியின் நெருங்கிய கூட்டாளியான சாங் சுங்-லிங்கின் 
மகனுக்கு PMC புராஜெக்ட்ஸ் சொந்தமானது என்பதைக் காட்டுகிறது. 
மகன் அதானி குழுமத்தின் தைவான் பிரதிநிதிஎன்று தைவான் 
ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதானியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய 
அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க நிகழ்வில் அவர் அதானி அடையாளத்தை 
வைத்திருக்கும் படங்களைக் கண்டோம். மீண்டும், பிஎம்சி திட்டங்கள் 
அதானிக்கு வெறும் "போலி நிறுவனமா"என்று அரசாங்கம் முன்பு கூறியது
 போல அப்படியானால், இரண்டு நிறுவனங்களும் அதன் விரிவான 
பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான கட்சி பரிவர்த்தனைகள் என ஏன் 
தெரிவிக்கவில்லை?
 
53. FY20 இல், AdiCorp Enterprises நிகர லாபத்தில் 6.9 மில்லியன் 
(அமெரிக்க $97,000) மட்டுமே ஈட்டியது. அதே ஆண்டில், 4 அதானி குழும 
நிறுவனங்கள் அதற்கு யு.எஸ் ~$87.4 மில்லியன் அல்லது 900 ஆண்டுக்கும் 
மேலான AdiCorp நிகர வருமானம் கொடுத்தன. இந்த கடன்கள் சிறிய நிதி 
அர்த்தமுள்ளதாகத் தோன்றியது. இந்தக் கடன்களை வழங்குவதற்கான 
எழுத்துறுதி செயல்முறை மற்றும் வணிகப் பகுத்தறிவு என்ன?
 
54. AdiCorp உடனடியாக 98% கடன்களை பட்டியலிடப்பட்ட அதானி பவருக்கு 
மீண்டும் கடன் கொடுத்தது. மற்ற அதானி குழும நிறுவனங்களிடமிருந்தும் 
பக்கவாட்டு தொடர்பான கட்சி நெறிமுறைகளிலிருந்தும் அதானி பவருக்கு
 ரகசியமாக நிதியை நகர்த்துவதற்கு அடிகார்ப் ஒரு வழியாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டதா?
 
55. பட்டியலிடப்பட்ட அதானி நிறுவனங்கள் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 
தனியார் அதானி நிறுவனமான அதானி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் 
மேனேஜ்மென்ட் சர்வீசஸ்” INR 21.1 பில்லியன் (அமெரிக்க $260 மில்லியன்) 
செலுத்தியது ஏன்?
 
56. பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனமான அதானி எண்டர்பிரைசஸ் ஒரு 
நிறுவனத்திற்கு US $100 மில்லியனைச் செலுத்தியது, 
இறுதியில் பிரிட்டிஷ் வர்ஜின் தீவுகளில் (BVI) அதானி குடும்பத்தின் 
தனியார் அறக்கட்டளையால் நடத்தப்பட்டது, இது ஒரு மோசமான 
கரீபியன் வரிப் புகலிடமாகும். ஒரு ஆஸ்திரேலிய நிலக்கரி முனையம். 
அதானியின் தனிப்பட்ட நலன்களுக்காக பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனம் ஏன் 
இவ்வளவு லாபகரமான கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும்?
 
57.அதானி எண்டர்பிரைசஸ் 8 ஆண்டுகளில் 5தலைமை நிதிஅதிகாரிகளை
க் கொண்டுள்ளது, இது சாத்தியமான கணக்கியல் முறைகேடுகளைக் 
குறிக்கும் முக்கிய சிவப்புக் கொடி. அதானி எண்டர்பிரைசஸ் ஏன் 
ஒருவரை தனது உயர்மட்ட நிதி நிலைக்குத் தக்கவைத்துக்கொள்வதில் 
இவ்வளவு கடினமான நேரத்தைச் சந்தித்தது?
 
58. இந்த முந்தைய CFOக்கள் ஒவ்வொன்றும் ராஜினாமா அல்லது 
பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கான காரணங்கள் என்ன?
 
59. அதானி கிரீன் எனர்ஜி, அதானி போர்ட்ஸ் மற்றும் அதானி பவர் ஆகிய 
நிறுவனங்கள் தலா 3 CFO களை 5 ஆண்டுகளில் பெற்றுள்ளன, 
அதே சமயம் அதானி கேஸ் மற்றும் அதானி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகிய 
இரண்டும் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் CFO வருவாயைப் பெற்றுள்ளன. 
அதானி நிறுவனங்கள் தனிநபர்களை அதன் உயர்மட்ட நிதி நிலைகளில் 
தக்கவைக்க ஏன் போராடுகின்றன?
 
60. இந்த முந்தைய CFOக்கள் ஒவ்வொன்றும் ராஜினாமா அல்லது 
பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கான காரணங்கள் என்ன?
 
61. அதானி எண்டர்பிரைசஸ் மற்றும் அதானி கேஸ் ஆகியவற்றிற்கான 
சுயாதீன தணிக்கையாளர் ஷா தன்தாரியா என்ற சிறிய நிறுவனம். 
அதன் வலைத்தளத்தின் வரலாற்று ஆவணங்கள், அதில் 4 கூட்டாளர்கள் 
மற்றும் 11 பணியாளர்கள் மட்டுமே இருந்ததாகக் காட்டுகின்றன. 
தற்போது இணையதளம் எதுவும் இல்லை என்று தெரிகிறது. 
மாதாந்திர அலுவலக வாடகையாக INR 32,000 (2021 இல் US $435) 
செலுத்துவதாக பதிவுகள் காட்டுகின்றன. பட்டியலிடப்பட்ட மற்ற ஒரே 
நிறுவனம், தணிக்கையில் சுமார் INR 640 மில்லியன் (அமெரிக்க $7.8 
மில்லியன்) சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதானியின் 
பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் சிக்கலான தன்மையைக் கருத்தில் 
கொண்டு, நூற்றுக்கணக்கான துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் 
ஆயிரக்கணக்கான ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய 
பரிவர்த்தனைகளுடன், அதானி ஏன் பெரிய, நம்பகமான 
தணிக்கையாளர்களுக்குப் பதிலாக இந்த சிறிய மற்றும் 
கிட்டத்தட்ட அறியப்படாத நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தார்?
 
62. அதானி காஸின் வருடாந்திர தணிக்கைகளில் கையெழுத்திட்ட ஷா 
தன்தாரியாவின் தணிக்கை பங்குதாரர் தணிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல் 
அளிக்கத் தொடங்கியபோது அவருக்கு 23 வயது. அவர் பல்கலைக் 
கழகத்தை முடித்திருந்தார். உலகின் மிக சக்திவாய்ந்த நபர்களில் 
ஒருவரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலைகளை 
ஆய்வு செய்து கணக்கு வைக்கும் நிலையில் அந்த நபர் உண்மையில் 
இருக்கிறாரா?
63. அதானி எண்டர்பிரைசஸ் வருடாந்திர தணிக்கைகளில் 
கையெழுத்திட்ட ஷா தன்தாரியாவின் தணிக்கை பங்குதாரர் 
தணிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கத் தொடங்கியபோது 24 
வயதுடையவராக இருந்தார். உலகின் மிக சக்திவாய்ந்த நபர்களில் 
ஒருவரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலைகளை 
ஆய்வு செய்து கணக்கு வைக்கும் நிலையில் அந்த நபர் உண்மையில் 
இருக்கிறாரா?
 
64. அதானி கேஸ் மற்றும் அதானி எண்டர்பிரைசஸ் வருடாந்திர 
தணிக்கைகளில் கையெழுத்திடும் தணிக்கை பங்குதாரர்கள் இருவருக்கும்
 இப்போது 28 வயது. மீண்டும், உலகின் மிக சக்திவாய்ந்த நபர்களில் 
ஒருவரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நிறுவனங்களின் நிதிகளை 
நம்பகத்தன்மையுடன் ஆய்வு செய்து கணக்கு வைத்திருக்கும் நிலையில் 
அவர்கள் இருக்கிறார்களா?
 
65. எர்ன்ஸ்ட் & யங் துணை நிறுவனமான அதானி பவரின் 
தணிக்கையாளர் அதன் தணிக்கையில் "தகுதியான" கருத்தைத் 
தெரிவித்தார், முதலீடுகள் மற்றும் கடன்களில் உள்ள INR 56.75 பில்லியன் 
(அமெரிக்க ~700 மில்லியன்) மதிப்பை ஆதரிக்க வழி இல்லை என்று 
கூறினார். அதானி பவர். இந்த முதலீடுகள் மற்றும் கடன்களின் 
மதிப்பீடு குறித்து அதானி பவரின் முழு விளக்கம் என்ன?
 
66. அதானி பவரின் முதலீடுகள் மற்றும் கடன்களின் மதிப்பீட்டின் 
எந்தப் பகுதிகளை தணிக்கையாளர் ஏற்கவில்லை?
 
69. DRI மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களால் அதானி பல மோசடி 
குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளானார். 2004-2006 வைர ஊழல் விசாரணையில், 
அதானி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட் (அதானி எண்டர்பிரைசஸ் என 
மறுபெயரிடப்பட்டது) மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் 
ஏற்றுமதிகள், தொழில்துறை குழுவில் உள்ள மற்ற 34 நிறுவனங்களின் 
மொத்த ஏற்றுமதியை விட 3 மடங்கு அதிகம் என்று அரசாங்கம் 
குற்றம் சாட்டியது. அதானி வர்த்தகத்தின் அளவு திடீரென அதிகரித்ததை 
எவ்வாறு விளக்குகிறார்?
 
70. வைர ஏற்றுமதி விசாரணையானது வினோத் அதானி மற்றும் 
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், சிங்கப்பூர் மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகளில்
 பணம் மற்றும் தயாரிப்புகளை முன்னும் பின்னுமாக நகர்த்துவதற்குப் 
பயன்படுத்தப்பட்ட பங்கையும் நிரூபித்தது. வினோத் அதானியுடன் 
தொடர்புடைய நிறுவனங்களுடன் நடந்த அனைத்து வர்த்தகத்தையும் 
அதானி எவ்வாறு விளக்குகிறார்?
 
71. 2011 ஆம் ஆண்டில், கர்நாடகா மாநிலத்திற்கான நாடாளுமன்ற 
குறைதீர்ப்பாளர் 466 பக்க அறிக்கையை வெளியிட்டார், அதானி 
இரும்புத் தாதுவை சட்டவிரோதமாக இறக்குமதி செய்ததாகக் குற்றம் 
சாட்டி, மிகப்பெரிய INR 600 பில்லியன் (அமெரிக்க $12 பில்லியன்) 
ஊழலுக்கு அதானியை "நங்கூரம்" என்று விவரித்தார். 
திட்டத்தை எளிதாக்குவதற்கு அரசாங்கத்தின் அனைத்து மட்டங்களுக்கும் 
லஞ்சம் கொடுத்தார். விசாரணை மற்றும் இந்த கண்டுபிடிப்புகளின் 
ஒரு பகுதியாக வழங்கப்பட்ட விரிவான ஆதாரங்களுக்கு 
அதானியின் பதில் என்ன?
 
72. 2014 இல், DRI மீண்டும் ஒருமுறை அதானி வினோத் அதானியின் 
கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இடைத்தரகர் UAE-அடிப்படையிலான 
ஷெல் நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி நிதியைப் பயன்படுத்துவதாகக் 
குற்றம் சாட்டியது, இந்த வழக்கில் மின்சாதனங்களின் அதிகப்படியான 
விலைப்பட்டியல் மூலம். Electrogen Infra FZE போன்ற UAE-ஐ தளமாகக் கொண்ட
 நிறுவனங்களுக்கு அதானி மின்சார உபகரண கொள்முதல் 
விலைப்பட்டியலை வழங்கியதா? அப்படியானால், ஏன்?
 
73.கருவிக்கான அசல் கொள்முதல்விலையில் இருந்து மார்க்அப் இருந்ததா?
 
74. வினோத் அதானியுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மார்க்அப்பை 
நியாயப்படுத்தும் என்ன சேவைகளை வழங்கின?
அதே டிஆர்ஐ விசாரணையில், வினோத் அதானியின் இடைத்தரகர் 
நிறுவனம், மொரீஷியஸில் உள்ள ஒரு தனியாருக்குச் சொந்தமான 
அதானி நிறுவனத்திற்கு ~$900 மில்லியன் அனுப்பியுள்ளது. 
இந்த பரிவர்த்தனைகளுக்கான விளக்கம் என்ன?
 
75. மொரிஷியஸில் உள்ள ஒரு தனியார் அதானி நிறுவனத்திற்கு 
அனுப்பப்பட்ட பிறகு இந்தப் பரிவர்த்தனைகளின் பணம் எங்கே போனது?

 

76. DRI விசாரணையானது வினோத் அதானியின் இடைத்தரகர் நிறுவனம் 
மூலம் நடந்த பல பரிவர்த்தனைகளையும் ஆவணப்படுத்தியது, 
அவை புலனாய்வாளர்களால் மேலும் விசாரிக்கப்படவில்லை. 
இந்த மற்ற பரிவர்த்தனைகளுக்கு அதானியின் விளக்கம் என்ன?
 
77. இன்னுமொரு ஊழலில், துபாய், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், சிங்கப்பூர் 
மற்றும் பிவிஐ ஆகிய நாடுகளில் உள்ள ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் 
நிலக்கரி இறக்குமதியை அதானி அதிகமாக மதிப்பிட்டதாக குற்றம் 
சாட்டப்பட்டது. இந்த அதிகார வரம்புகளில் உள்ள நிறுவனங்களுடன் 
அதானி பரிவர்த்தனை செய்தாரா? அப்படியானால், எவை மற்றும் ஏன்?
 
78. 2019 ஆம் ஆண்டில், சிங்கப்பூர் நிறுவனமான பான் ஏசியா நிலக்கரி 
வர்த்தகம் அதானி குழுமத்தால் நடத்தப்பட்ட நிலக்கரி விநியோக 
டெண்டரை வென்றது. பான் ஏசியா நிலக்கரி வர்த்தகத்தின் இணையதளம் 
அதன் நிலக்கரி வர்த்தக அனுபவத்தைப் பற்றிய எந்த விவரங்களையும் 
வழங்கவில்லை அல்லது நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு நபரின் 
பெயரையும் குறிப்பிடவில்லை. நிலக்கரி விநியோகத்திற்காக அதானி 
குழுமம் ஏன் இவ்வளவு சிறிய நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தது?
 
79. அதன் தேர்வுக்கு சென்ற உரிய விடாமுயற்சி செயல்முறை என்ன?
அதானி குழுமத்தின் முன்னாள் இயக்குனர் ஒருவர் பான் ஏசியாவின் 
இயக்குனராகவும் பங்குதாரராகவும் இருந்ததாக கார்ப்பரேட் பதிவுகள் 
காட்டுகின்றன. அதானி குழுமம் ஏன் பரிவர்த்தனையில் சாத்தியமான 
முரண்பாடுகளை வெளிப்படுத்தவில்லை?
2019 இல் நிலக்கரி ஒப்பந்தத்தை வென்ற அதே ஆண்டில், சிங்கப்பூர் 
கார்ப்பரேட் பதிவுகளின்படி, பான் ஏசியா நிலக்கரி வர்த்தகம் 
அதானி குழுமத்தின் தனியார் நிறுவனத்திற்கு 30 மில்லியன் அமெரிக்க 
டாலர்களை கடனாக வழங்கியது. அதானி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு 
தனியார் நிறுவனம் சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு சிறிய பங்குதாரர் 
நிறுவனத்திடம் இருந்து அதன் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனம் நிலக்கரி 
விநியோக ஒப்பந்தத்தை வழங்கிய அதே நேரத்தில் ஏன் பணம் எடுத்தது?
 
80. நேர்காணல்களில், கௌதம் அதானி, "எனக்கு விமர்சனத்தில் மிகவும் 
திறந்த மனது உள்ளது" என்று கூறியுள்ளார். இந்த நிலையில், அதானி வரி 
ஏய்ப்பு குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த கட்டுரைகளைத் தொடர்ந்து விமர்சன 
பத்திரிக்கையாளர் பரஞ்சோய் குஹா தகுத்ராவை சிறையில் அடைக்க 
அதானி ஏன் முயன்றார்?
 
81. அதே நேர்காணலில், கௌதம் அதானி, "ஒவ்வொரு விமர்சனமும் 
என்னை மேம்படுத்திக்கொள்ள எனக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது" என்றார். 
இந்த நிலையில், 2021ல், அதானியின் விமர்சன வீடியோக்களை 
உருவாக்கிய யூடியூபர் மீது அதானி ஏன் நீதிமன்ற உத்தரவை நாடினார்?
அதே நேர்காணலில், கௌதம் அதானி, "நான் எப்போதும் சுயபரிசோதனை 
செய்து, மற்றவர்களின் பார்வையைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்கிறேன்" 
என்று கூறினார். இந்த நிலையில், ஊடக கண்காணிப்பாளர்களால் 
கண்டிக்கப்பட்ட பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களுக்கு எதிராக 
அதானி குழுமம் ஏன் வழக்குத் தொடர்ந்தது? அது ஏன் 
ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு ஆர்வலரைத் தொடர்ந்து தனியார் 
புலனாய்வாளர்களைக் கொண்டிருந்தது?
 
82. அதானி குழுமம் மறைக்க எதுவும் இல்லை என்றால், அதை 
விமர்சிப்பவர்களில் மிகச்சிறியவர்கள் மீது கூட சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க 
வேண்டிய அவசியத்தை ஏன் உணர்கிறது?

83. அதானி குழுமம், “நன்மையுடன் வளர்ச்சியா?” என்ற முழக்கத்தை 
உள்ளடக்கிய, சிறந்த கார்ப்பரேட் நிர்வாகத்தைக் கொண்ட அமைப்பாகத் 
தன்னைக் கருதுகிறதா?

 விதிகளை மீறியவர் பற்றிய பதிவில் வரிகளை மீறியதற்கு  
மன்னிக்க  வேண்டுகிறேன். 
நீங்க மன்னிச்சிடுவீங்க.. 
எதை எதையோ  மன்னிக்கிறவுங்க 
இதை மன்னிக்க மாட்டீங்களா  என்ன?!?!?!?!
--------------------------
                      கேள்விகளுக்கு நன்றி - இண்டன்பர்க், 
                மொ.பெ.- கூகுளார்  
                நம் பணி பதிவிட்டது மட்டுமே!
               வேறு 
               யாதொன்றும் யாமறியோம் பராபரமே! 
               நமோ நாராயணாய நமக!
                -----------------------------------------------------------