பெரியாருக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன பிரச்சினை?

                                   இந்தக் கரோனாக் கொடுங்காலத்தில் 

நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இணைய நிகழ்வுகளில் 

பேசிவிட்டேன்.

அவ்வளவையும் நமது வலைப்பக்கத்தில் 

போட முடியாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன்.

----------------------------

இன்று - 10-7-2021 சனி - மாலை 

 ஒரு நல்ல நிகழ்வு என்பதால் 

நண்பர்களுக்குப் பகிர விரும்புகிறேன். 

    பெரியார்-அம்பேத்கர்-மார்க்ஸ்  

சிந்தனைக் களம் 

கோவை 

நடத்தும் இணைய நிகழ்வு

எனது உரைத் தலைப்பு-

“பெரியாருக்கும் 

கடவுளுக்கும்

என்ன 

பிரச்சினை?”

-- இணைய --

ZOOM  ID  -  3108140829

PASS WORD - 123456

வருக!

நண்பர்கள்

இன்று மாலை  7மணிக்கு அவசியம் வருக!

வந்து பார்த்தவர்கள் இதே தளத்தில் 

தம் கருத்துகளைப் பகிரலாம்.

------------------------------------------------------------------------